INFORMATIE VOOR MANTELZORGERS

Lokaal Steunpunt Mantelzorg

INFORMATIE VOOR MANTELZORGERS. 

Door alle ontwikkelingen en veranderingen, die nog steeds plaatsvinden binnen de WMO, zijn er heel veel onduidelijkheden. Dat betekent vaak dat u terecht komt in een oerwoud van regelgeving en wijzigingen die nog niet allemaal hun beslag hebben gehad. Dat betekent vaak voor mantelzorgers veel onrust, boosheid en teleurstelling naast de zware belasting van de zorgtaken. Ook worden zij vaak van het kastje naar de muur gestuurd omdat er nog geen lijn is in de informatie.

Daarom denken wij er als Lokaal Steunpunt Mantelzorg goed aan te doen u met het onderstaande te informeren.

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Hieronder de mogelijkheden.
 
·     Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen per 1 januari 2015 in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. 

·     Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente. 

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

·     Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont. 

·     Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. 

·     Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers 

·     Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Voorheen kwam de Rijksoverheid daarin tegemoet met de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). 

Nu deze regelingen zijn afgeschaft, kunt u om een tegemoetkoming vragen bij uw gemeente. Dit kan per gemeente verschillend zijn. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten. 

Door de bomen het bos niet meer zien?

Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet. Met deze wetten kun je als mantelzorger te maken krijgen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer, want waar moet je zijn voor welke zorg? 

Voor uitgebreide informatie, over alles wat met mantelzorg te maken heeft, verwijzen wij u naar www.mezzo.nl.  Zij geven aanvullende toelichting en verwijzingen naar instanties met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen.

Mezzo is dé landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander als familielid, buur, vriend of vrijwilliger.