Wie zijn wij

 
 

Gilze en Rijen, september 2016. 
 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) kent al een lange geschiedenis. Opgericht in 2004 als werkgroep en op 24 mei 2005 formeel als commissie onderdeel van de Hulpcentrale Rijen-Molenschot, heeft het LSM van meet af aan als doelstelling gehad: "Het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van de mantelzorger, waardoor de mantelzorger zijn of haar taak langer kan volhouden en de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen".Naast een actief bestuur en betrokken uitvoerende vrijwilligers werd het LSM vanaf het begin professioneel ondersteund door een beroepskracht (12 uur per week).  
 
In al die jaren is het LSM een niet meer weg te denken organisatie geworden op het gebied van ondersteuning van de mantelzorgers in Gilze en Rijen. Ondertussen zijn bij het LSM niet minder dan 270 mantelzorgers geregistreerd en beschikt het LSM over twee beroepskrachten (consulentes) die samen 28 uur per week professionele ondersteuning leveren. Bestuur, vrijwilligers en beroepskrachten maken het mogelijk dat jaarlijks thematische bijeenkomsten en lotgenotencontacten worden georganiseerd en niet te vergeten de Dag van de Mantelzorg. Van groot belang is het bieden van tijdelijke overname van zorg (respijtzorg) door onze vrijwilligers.  
 
In 2016 is er veel gebeurd. Zo werd op 20 januari 2016 tijdens de nieuwjaarsreceptie van het LSM afscheid genomen van Marly van Rooten na 4 jaar als secretaris en 8 jaar als voorzitter voortreffelijk te hebben gefunctioneerd en werd het stokje overgedragen aan Lau Lavooij. Het LSM kwam op eigen benen te staan doordat de Hulpcentrale Rijen-Molenschot als organisatie ermee stopte en gaat statutair verder als Stichting Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (met dank aan Bolscher en Smits notarissen Baarle-Nassau). 
 
Zeer goed nieuws betekende de uitvoeringsovereenkomst van het LSM met de Gemeente Gilze en Rijen, ondertekend op 21 juli 2016. Hierin is geregeld dat tot 1 januari 2020 de gemeente aan het LSM jaarlijks een (geïndexeerde) subsidie verleent, waarin rekening is gehouden met een jaarlijkse ophoging met 1 uur van het aantal uren professionele ondersteuning (totaal 31 uur per week in 2019).  
 
Eengoede organisatie behouden is natuurlijk het uitgangspunt. En oog voor de toekomst!Gezien de vergrijzing zal het aantal zorgvragers en daarmee het aantal mantelzorgers toenemen. Aan ons de taak om er voor te zorgen dat mantelzorgers, waar nodig, ontlast blijven worden en op de been blijven. Respijtzorg verlenen kan daarbij van groot belang zijn.Daarvan moeten mantelzorgers én zorgvragers natuurlijk ook overtuigd zijn. En daarvoor zijn voldoende vrijwilligers nodig. Daaraan werken is een hoofdtaak van onze organisatie. 
 
Wat we daarnaast vooral ook doen, is van ons laten horen! Met name via het Weekblad Gilze en Rijen door aan te geven wat het LSM voor de mantelzorger kan betekenen en verslag te doen van themabijeenkomsten en ontspannende lotgenotencontacten. Maar ook individueel kunnen we veel door in voorkomende gevallen mantelzorgers en zorgvragers te wijzen op het belang van bijvoorbeeld respijtzorg. Of door mensen in uw omgeving te interesseren om bij het LSM als vrijwilliger uiterst zinvol en dankbaar werk te verrichten. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we zo met elkaar en naar ieders vermogen de noodzakelijke ondersteuning van de mantelzorger in Gilze en Rijen ook in de toekomst kunnen waarborgen. 
 
Lau Lavooij / Voorzitter